អនុយីហោរបស់យើង

ម៉ាក Kure ថ្នាក់ក្រោមនិង MaxWay មាន MaxGo

1. MaxGo-ហង្សស៊េរីបែបទ្វារ Sliding

" MaxGo " ជាមួយប្រព័ន្ធជិតស្និទ្ធទន់ដើម្បីធ្វើឱ្យស្លាយទ្វារធ្លាក់យ៉ាងរលូនយ៉ាងងាយស្រួលបើកនិងបិទ។ ចុចដើម្បីអានបន្ថែមអំពី  MaxGo

 

2. MaxWay-ស៊េរី Sliding ទ្វារ dampers

"MaxWay"  ឧបករណ៍ការបិទទ្វារការរត់ទន់ចាប់ដូច្នេះថាពួកគេបានបិទយឺតស្ងាត់និងស្រទន់។ ចុចដើម្បីអានបន្ថែមអំពី  MaxWay